Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Artikel 1:
Aanmelding en OerFit Castricum pas.

 1. Aanmelding als OerFit Castricum-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, nadat OerFit
  Castricum het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Als het maximum aantal leden is bereikt,wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van OerFit Castricum zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
 2. Tijdens het eerste bezoek aan de OerFit Castricum-vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de OerFit Castricum-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige OerFit Castricum-pas krijgt een lid toegang tot de OerFit Castricum-vestiging.
 3. Kinderen tussen de 9 en 14 jaar kunnen uitsluitend fitnessen op de daarvoor aangegeven tijden onder begeleiding van een fitnessinstructeur.
 4. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt OerFit Castricum de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de OerFit Castricum-vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
 5. De pashouder blijft ten aller tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de OerFit Castricum-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal, of anderszins in het ongerede raken van de OerFit Castricum-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar
  onverminderd van kracht. Er moet een vervangende pas tegen betaling van €10,- worden verkregen.

Artikel 2:
Lidmaatschap, termijn- en betalingsvoorwaarden

 1.  Abonnementen met een looptijd van 3 maanden worden zonder tijdige opzegging verlengd met dezelfde duur van 3 maanden. Dit blijft van kracht totdat een tijdige opzegging plaatsvindt.
 2. Abonnementen met een looptijd van 6 maanden of 1 jaar worden zonder
  opzegging verlengd en standaard aangepast naar een maandabonnement. De
  kosten hiervan zijn hoger, maar, het abonnement is dan maandelijks opzegbaar, waarbij alsnog rekening gehouden moet wordt met één maand opzegtermijn. Uiteraard kan na overleg opnieuw een abonnement voor 6 maanden of jaar worden aangegaan.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld  als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 5,-
  administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 5. De OerFit Castricum-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de
  betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de OerFit Castricum-vestiging worden geweigerd. OerFit Castricum is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de
  betalingsverplichting vervalt.
 6. OerFit Castricum behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd. 
 7. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46a/d een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk aan zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 3:
Trainingstijden

 1. OerFit Castricum behoudt zich het recht voor om trainingstijden, plaats, programmas e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of –activiteiten die aangeboden worden door OerFit Castricum, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en niet erkende feestdagen is de OerFit Castricum-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4:
Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij OerFit Castricum.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 3. De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor een halfjaar- en jaarabonnement en twee jaarabonnement en 1 maand voor een kwartaalabonnement op de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 4. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
 5. Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden waarvoor eenmalig € 7,50 bevriezingskosten in rekening gebracht wordt. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure /ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.
 6. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van OerFit Castricum blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
 7. OerFit Castricum behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 5:
Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van
  cursusonderdelen en/of –activiteiten bij OerFit Castricum, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Zowel OerFit Castricum als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. De klant verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die OerFit Castricum biedt.
 4. Zowel OerFit Castricum als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6:
Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de OerFit Castricum-vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de OerFit Castricum-vestiging staan op de website www.oerfitcastricum.nl en zijn bij de balie van de OerFit Castricum-vestiging op te vragen.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van OerFit Castricum te accepteren.

Artikel 7:
groepslessen

 1. Er mag voor maximaal 4 groepslessen per week gereserveerd worden. De plek wordt dan voor u vrij gehouden tot 5 minuten voor het begin van de les. Als u dan niet aanwezig bent, wordt deze plek aan iemand anders gegeven die niet heeft gereserveerd.
 2. Bij een opkomst van minder dan drie leden, kan het zijn dat de les niet doorgaat.
 3. Alhoewel we er alles aan zullen doen om dit te voorkomen, kunnen tijdens vakantie periodes lessen uitvallen. Er vindt hierbij echter geen restitutie van de contributie plaats.
 4. OerFit Castricum behoudt zich het recht voor om trainingstijden te wijzigen.
 5. U dient het te gebruiken materiaal en apparatuur naar behoren te gebruiken.